Sınav ve Belgelendirme Süreci

 Yetki kapsamımızda yer alan mesleklerde gelen talepler ve tekrar sınavları da dikkate alınarak 4 ay da bir kez olmak üzere sınav programları açılır ve Sınav Takvimi kısmında yayımlanır. Sınavların http://www.sibem.com.tr web adresinde açılan sınavların takip edilmesinden ve başvuruda bulunulmasından aday sorumludur.

İşveren tarafından toplu yapılan başvurularda sınav programları karşılıklı mutabakat halinde planlanır ve belirlenen tarihlerde sınavlar gerçekleştirilir. Bu tür başvurularda adayların belirtilen tüm sınav ve belgelendirme şartları hakkında bilgilendirilmesinden işveren sorumludur.

Başvuruda bulunacağınız ulusal yeterlilik/yeterlilik biriminin seçimine ait sorumluluk tarafınıza aittir. Yaptığınız işin hangi ulusal yeterlilik kapsamında yer aldığını belirlemek için Belgelendirme Kapsamı’ndaveya ilgili Ulusal Meslek Standardında yer alan “Meslek Tanımı’ndan faydalanabilirsiniz. Ayrıca başvuru, sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm şartlar yine başvuruda bulunacağınız ulusal yeterliliğe ait Belgelendirme Kapsamı’nda belirtilmiştir.

 

İlk/Tekrar Sınavı Başvurusu

Mesleki yetkinliğinin tespitini isteyen kişi(ler) tarafından istenilen dönemde başvuru yapılabilir.

29503 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği Madde-37 4. Bendi gereği ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1(bir) yıl içerisinde aday(lar)a en az iki kez daha sınav imkanı tanımlanır.

Tekrar sınavları MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından açılır ve tekrar sınavına katılma yükümlülüğü aday(lar)a aittir. Başvuru evrakları ilk başvuru esnasında temin edilir. Kişisel bilgilerde olabilecek değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne bildirilmesinden aday(lar) sorumludur.

 

Engelli ve Özel İtina Gösterilmesi Gereken Adayların Başvuruları:

Engelli adayların başvuruları; kişinin engel durumunun mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği açısından değerlendirilerek onaylanır. İlgili ulusal yeterliliğin kısıtladığı durumlar haricinde engelli adaylar için gerekli fiziksel destek (engel durumuna göre belirlenecek) ve sınavlarda süre uzatımı (maksimum sınav süresinin iki katı olacak şekilde) sağlanır.

Okuma-yazma bilmeyen adaylar için soruları okuyacak kişi, Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için tercümanlık yapacak bir kişi MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından görevlendirilir ve tercümana ödenen ücret tarafınıza fatura edilir.

 

Belge Yenileme Başvurusu

Belge yenileme başvuruları; MYK tarafından yayımlanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre gerçekleştirilir. Belge yenileme 2 şekilde yapılabilir.

Çalışma kaydı sunabilen başvuru sahipleri için;

Sınavsız Belge Yenileme: 5 Yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda 2 yıl ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalışma kayıtlarını göstermek. (Çalışma Kayıtları: Hizmet Dökümü, Referans Yazısı, Sözleşme gibi kayıtlar olup ilgili alanda ve yıllarda çalıştığını ispat edecek nitelikte olmalıdır) 

Çalışma kaydı sunamayan başvuru sahipleri için;

Sınavlı Belge Yenileme: Belgeye sahip olduğu birimlerden sadece performans sınavına katılıp başarılı olmak. (Teorik sınav yoktur. Sadece Performans sınavı yapılır) Başvuru Dönemi: Başvuru dönemi belge geçerlilik süresine 6 ay kala başlar ve belge geçerlilik süresinden 1 yıl sonraki süreye kadar devam eder. (Örneğin: 10.05.2022 belge geçerlilik süresine sahip bir adayın 09.05.2023’e kadar yukarıdaki türde yer alan belge yenileme yöntemine göre başvuru yaparak sürecini tamamlamalı ve başarılı olmalıdır)

Kaynak alanında yer alan ulusal yeterliliklerde her bir yeterlilik için ulusal yeterliliğin ilgili maddesinde belirtilen “Madde 15 Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi” yöntemlerden biri seçilir. Belge yenileme yöntemleri başvuruda bulunacağınız ulusal yeterliliğe göre düzenlenmiş olanBelgelendirme Kapsamı’ndadetaylı olarak belirtilmektedir.

Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az 1 yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

Başvuru sahibi, başvuru yapacağı Kuruluşun ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Kuruluşa öder ve Kuruluşun belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evraklar ilgili Kuruluşa iletilir. Kuruluşumuz Ücret tarifesi için Fiyat Listesi’nebakınız.

Belge yenileme başvurusu başvuru dönemi içerisinde Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren 6 ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 1 yıl sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Kuruluş belge yenileme işlemlerini belge geçerlilik süresinin 1 yıl sonrasına kadar tamamlanmalıdır, bu tarihten sonra belge yenileme yapılamaz.

Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse ilave birimlerin içerdiği tüm sınavlara katılmalıdır. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli bulunması ve ilave birimlerin sınavlarında başarılı olması halinde başvuru sahibi için ilave birimleri içeren belge düzenlenir.

Sınavlı belge yenilemede başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi, başarısız olduğu sınav(lar)a başvuru dönemi içerisinde aynı Kuruluşta girmesi halinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişilere Kuruluş tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave ücret alınmadan iki kez daha sınav imkânı sağlanır.

Sınavlar sonucunda ilgili ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre belge düzenlenebilir.

Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuruyu alan Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımış ise belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme ve değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması halinde belge yenilemeye hak kazanır.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

Birim Birleştirme Başvurusu:

Birim birleştirme başvurularında uygulanacak yöntemler MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği Madde-25’e uygun olacak şekilde uygulanır. Eğer aday daha önce başka bir Kuruluşta sınava girmiş ve bu Kuruluştan almış olduğu birim başarı belgesi mevcut ise başvuru aşamasında başvuru sahibinden bu belge temin edilir. Adayın daha önce sınava katılıp katılmadığı ve başarılı olduğu birimlerin geçerlilik sürelerinin devam edip etmediği MYK Web Portali (http://portal.myk.gov.tr)-Sınav İşlemleri-Aday Bilgileri kısmından kontrol edilir. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimi/birimleri içeren Ulusal Yeterlilikte belge almak istemesi durumunda söz konusu birim/birimlerden muaf tutulacaktır.

Birim başarısında adayın sınavına girmiş olduğu birimin hem teorik hem de performans sınavından başarılı olması gerekir. Adayın sınavına girdiği birimin herhangi bir kısmından (teorik veya performans) başarısız olması halinde başarılı olduğu kısmın sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde diğer kısmından da başarı sağlaması gerekmektedir. Birimlerin (teorik ve performans) başarı geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.

Kaynak alanında yapılan sınavlarda birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ay olarak belirlenmiştir. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 (üç) ayı geçmeyecektir. Adayın belirtilen süreler içerinde tüm birimlerden başarılı olması halinde yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl olacaktır

 

Belge Yenileme Başvuru Şartları:

Belgesinin kaybolması veya anlaşılmasını engelleyecek şekilde tahrifata uğraması durumunda geçerli durumda olan belge sahipleri tarafından Fiyat Listesi’ndebelirtilen Belge Masraf Karşılığı ödenir ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında aday portalı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak Yeniden Belge Basım Başvurusu kısmından belge yenileme başvurusunda bulunulur ve başvuruya ilişkin belgeler ilgili kısımlara yüklenir.

 

Kayıt İşlemleri:

Kayıt işlemleri www.sibem.com.tr adresinde yer alan Online Başvuru Modülü kullanılarak yapılır. Bilgisayar kullanmayı bilmemeniz durumunda Kuruluşumuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kayıt işlemine başlamadan önce başvuruda bulunulacak ulusal yeterlilik/yeterlilik birimine ait Fiyat Listesi’ndeyer alan sınav ücreti belirtilen banka hesabına ödenir. Dekont açıklama kısmında Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No ve sınavına gireceğiniz ulusal yeterlilik kodu ve adını belirtilir. Ücret ödendi dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisi (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında kimlikte yer alan kan grubu ve din bilgisi kapatılarak) kayıt sırasında sisteme yüklemek üzere hazır bulundurulur. Kayıt işlemleri sırasında kendinize ait telefon, e-posta ve IBAN Numarası bilgisini sisteme kaydedilir.

Bu modül altında bulunan ve aşağıda belirtilen seçeneklerden kendinize ait olan başvuru seçeneği işaretlenir ve kayıt sırasında istenilen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur.

  • İlk Başvuru-İlk defa Kuruluşumuza sınav ve belgelendirme başvurusunda bulunan kişiler.
  • Tekrar Başvuru-İlk sınavda başarısız olan tekrar sınav haklarını kullanmak isteyen kişiler.
  • Birim Birleştirme-Daha önce başka bir Kuruluşta sınava katılıp başarılı olduğunuz birimlere ait birim başarı belgesine sahip olan ve başarılı birimlerini birleştirmek isteyen kişiler (başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır)
  • Yeniden Belgelendirme-Belge geçerlilik süresi dolmak üzere ve belgesinin süresini uzatmak isteyen kişiler (başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır)
  • Yeni Belge Başvurusu-Belgesi kaybolan veya belgesi tahribata uğrayan kişiler.

Kayıt işlemleri sonunda yazılım tarafından otomatik türetilecek olan Başvuru Formu, Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha, her sayfası paraflı, son sayfası imzalı şekilde), engel durumu var ise engel durumunu gösterir rapor, ön şart var ise ön şartın karşılandığına ilişkin belge, nüfus cüzdanı fotokopisi (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında kimlikte yer alan kan grubu ve din bilgisi kapatılarak) ve ücret ödendi dekontu Kuruluşumuza kargo ile gönderilir.

Başvurular başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün (belge yenileme başvuruları için 5 gün) içerisinde kontrol edilir ve eksiklik olması durumunda reddedilir. Belirlenen eksiklikler sms gönderimi yoluyla tarafınıza iletilir ve eksikliklerin sınav tarihinden en geç 5 (beş) gün öncesi tamamlanması ve Kuruluşumuza iletilmesi talep edilir. Herhangi bir eksiklik görülmesi durumunda başvuru kabul edilmez. Başvurusu kabul edilmeyen adayların ödediği ücretler iade edilir.

Adayın kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir.

web sitesi ve aday portalının ilgili kısımlarında Aydınlatma ve  Açık Rıza  Metni tarafınıza sunulmuş olup, tarafınızca açık rıza verilerek kabul ve beyan edileceği üzere, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere (MYK, TÜRKAK ve belirtmiş olduğunuz kurum/kuruluş ve kişilerle) de Kuruluşumuzca aktarılabileceği gibi Kuruluşumuz veya diğer üçüncü kişiler tarafından işlenebilecek, aktarabilecek, toplanabilecek ve kullanılabilecektir.

 

İşverenlerden sınavların kendi sınav alanlarında yapılması talebi gelmesi durumunda;

Sınavların gezici sınav yerinde yapılması talep edilmesi durumunda başvuru aşamasında Gezici Sınav Yeri Hizmet Sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanacaktır.

Temin edilen sınav alanının ilgili mevzuat ve rehberlere uygunluğunun sağlanması amacıyla tarafınıza gönderilecek olan sınav alanı uygunluk formları ile gerekli kontroller tarafınızca yapılacak var ise eksiklikler sınav tarihinden önce giderilecektir. Doldurulan dokümanlar başvuru aşamasında Kuruluşumuza iletilecektir. Sınav alanları sınav saatinden en geç 2 (iki) saat önce MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilileri tarafından kontrol edilerek uygunluğu doğrulanacaktır. Uygun bulunmayan alanlarda kesinlikle sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Teorik sınavlarda kullanılacak kırtasiye malzemesi (kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi ve kalemtıraş) gezici sınav yeri tarafından temin edilecektir.

 

Sınav Süreci:

Sınavlar “Sınav Takvimi” kısmında yayımlanan tarihlerde veya toplu başvuruda bulunan işveren ile mutabakat halinde belirlenen tarihlerde diğer mevzuat şartları da dikkate alınarak SBD.RHB.002 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinegöre gerçekleştirilir ve SBD.RHB.001 Teorik ve Performansa Dayalı Sınav İçin Kamera Kayıt Rehberi’ne göre sesli ve görsel olarak kayıt altına alınır.

Sınavlar protokolle belirlenmiş sabit sınav merkezimizde veya talep üzerine gezici sınav yerinde gerçekleştirilebilir.

Sınavlar; başvurunun onaylanmasından itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde gerçekleştirilir. Toplu başvurularda/gezici sınav yerlerinde yapılacak olan sınavlarda, gezici firma yetkilisi ile mutabık kalınan tarihler için sınav programları açılır.

Sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, içerikleri, yöntemleri, başarı ölçütleri ve sınavlarda uygulanacak kritik adımlar hakkında bilgiler, sınavına gireceğiniz ulusal yeterliliğe ait Belgelendirme Kapsamı’nda açıklanmıştır.

Sınavlar; görev aldığı ulusal yeterlilikte yer alan değerlendirici ölçütlerine haiz, MYK tarafından düzenlenen sınav ve belgelendirme eğitimine katılan kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Sınavlarda ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış sınav materyalleri kullanılmaktadır.

Sınav yeri, tarihi, saati konusunda gerekli bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır.

Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe uygun bir şekilde teorik ve performans olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar sırasında mevzuat gereği sesli ve görsel olarak kayıtlar alınacaktır.

Sınavlar sırasında sınavlara ilişkin kurallar adaylara okunacak, belirtilen kurallara riayet etmeyen ve sınavlar sırasında kendisini ve etrafındaki kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek durum yaşatan adayların sınavları durdurulacak ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Kritik adım bulunan ulusal yeterliliklere ait sınavlarda kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınavlarda etik olmayan davranışlarda (kopya çekme, kopya verme, başkası adına sınava katılma, kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağlama, belge almaya hak kazanılmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kanıt sunma, gizliliği olan sınav materyallerini başkaları ile paylaşma vb) bulunan adaylar hakkında Kuruluşumuz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecek, adayın sınav ve belgesi iptal edilecek ve ilgili kişi 2 (iki) yıl süreyle herhangi bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava aday olarak başvuramayacaktır.

Sınavlarda cep telefonu kullandığı tespit edilen adayın sınavı başarısız sayılacaktır.

Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na bildirilir. (kaynak alanında yapılan sınavlarda kaynak numunelerine ait test raporları teslim alındıktan sonra sonuç bildirimi yapılabilecektir.)

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatında ve ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday ücretsiz olarak en az 2 (iki) kez daha tekrar sınava alınır. Katılım sağlanmayan sınavlar ücretsiz sınav hakkından düşülecek ve kesinlikle bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır. Aday, tekrar sınav hakkını tümüyle kullanması ve yine de sınavdan başarısız olması durumunda ise her gireceği sınav için ücret ödemesi gerekecektir.

Mücbir nedenlerle (hava muhalefeti doğal afetler, kanuni grev, trafik kazası, sağlık problemleri, iş kazası, tutukluluk, vefat, cenaze, personel ve yazılım kaynaklı maddi hatalar vb. öngörülemeyen acil durumlar) sınava girmeme nedenini (Trafik kazası, sağlık problemleri, iş kazası ve tutukluluk hallerinde) belgeleyen aday için bir sonraki sınav döneminde ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.

Yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)in revizyona uğraması durumunda önceki revizyonundan alınan yetki; ulusal yeterliliğin bir öncesi revizyonundan sınava giren ve başarısız olan adayların başarısız oldukları bölümlerin tekrar sınavları ile sınırlı olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam edecek ancak bu süre zarfında önceki revizyondan başvuru alınmayacaktır.

 

Sonuç Bildirimi Yapılmış Sınavın İptali:

Sonuç bildirimi yapılmış ve belgelendirme kararı verilmiş bir sınavın iptal edilmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) web portalında ilgili sınav ve belgeler için iptal talebi oluşturulacak ve belge iptal talebi onaylanan kişilerin belgeleri geri çağırılacaktır.

Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması durumunda belgesi iptal edilen kişiler için, yeni sınav programının açılması, kişinin kabul etmesi ve sınav ücretini ödemesi halinde mevzuata uygun bir şekilde sınav(lar)ın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kişinin sınava katılmak istememesi durumunda ise sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar kişiye iade edilecektir.

 

Sonuç Bildirimi Yapılmamış Sınavın İptali:

Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın (kamera kaydı inceleme veya iç doğrulama vb. nedenlerle) iptal edilmesi halinde aday(lar)a kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutulmak üzere ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.

 

Belgelendirme Kararının Verilmesi Süreci:

Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yeniden belgelendirilmesi, kapsamın genişletilmesi/daraltılması, askıya alınması veya belgelendirmenin geri çekilmesi dahil tüm belgelendirme kararları görev aldığı ulusal yeterliliğin değerlendirici ölçütlerine haiz olan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen sınav ve belgelendirme eğitimine katılan çalışan tarafından verilir.

Belgelendirme kararları; sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde, adayın girmiş olduğu son geçerli sınav sonucunun bildirildiği tarihten itibaren en fazla 10 (on) gün içerisinde ilan edilecektir. (Kaynak alanında yapılan sınavlarda belgelendirme kararı kaynak numunelerinin test işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren verilir. Uluslararası standarda bağlı olan kaynakçılık mesleklerinde belge karar tarihi sınavın sonuç bildirim tarihidir ve belge geçerlilik süresi sınav bitiş tarihinde başlar (örn; Çelik Kaynakçısı))

Fiyat Listesi’ndebelirtilen Belge Masraf karşılığını ödemeyen kişiler için belge basım talebi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na iletilmeyecektir. Ancak belge geçerlilik süresi belge karar tarihinden itibaren başlayacaktır.

Başvuru aşamasında imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi kişinin belge almaya hak kazanması durumunda geçerli olacaktır. Belgelendirilmiş kişi bu sözleşmede yer alan tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmadığının tespiti halinde Kuruluşumuzun belgeyi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

 

Belge Gönderimi

Sınavlardan başarı olan ve Belge Masraf Karşılığı ödemesini yapan ve ödeme dekontunu MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne ulaştıran kişilerin belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ ndan teslim alındıktan itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kişinin başvuru sırasında bildirmiş olduğu iletişim adresine gönderilecektir. Belge gönderimi sırasında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, Belge Kullanım Sözleşmesi ve Belge Teslim Tutanağı ile birlikte gönderilecektir. Kaynak alanında belge almanız halinde kaynak ek belgesi de bahsi geçen evraklarla birlikte tarafınıza teslim edilecektir.

Belgesini teslim alan kişi tarafından Belge Teslim Tutanağı imzalayarak MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Belge Gözetimi:

Belge gözetim faaliyetleri MYK tarafından yayımlanmış olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar dokümanına ve ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilecektir. Dayalı olduğu ulusal standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan Ulusal Yeterliliklerde kişinin belgesi gözetime tabii tutulacak, bu istisnalar dışındaki tüm Ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmayacaktır. İlgili Ulusal Yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK Hizmet ve Tescil Belgesi (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde Ad Soyadı, Meslek Kodu, Belgenin Alındığı Tarih (sağ üstte), Dönem ve Barkod bilgileri haricinde diğer tüm bilgilerin kapatılarak paylaşılacaktır) temin edilecektir.

Belgeli kişilerin çalışma kanıtlarını 15 (on beş) gün içerisinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne kargo ile göndermesi veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında aday portalı üzerinde kendi kullanıcı hesabında yer alan “Evraklarım” bölümüne yüklemesi gerekmektedir. k

Gözetim süresi gelen belgeler ile ilgili gerekli bilgilendirme SMS yoluyla sağlanacaktır.

 

Belgenin Askıya Alınması:

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belge(ler) belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınacaktır. Belgenin askıya alınması durumunda Belgelendirilmiş kişi askı süresi boyunca belgeye ait haklardan faydalanamayacaktır.

o      Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi,

o      Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,

o      Üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılan şikayetlerin değerlendirme sonucunun belgeli kişinin aleyhine sonuçlanması,

o      Belgeli kişinin değişiklik olması halinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.

 

Belgenin İptal Edilmesi:

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belge(ler) iptal edilecektir:

o      Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,

o      Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

o      Dış denetim/iç tetkik sonucu sınavın uygun olmadığının tespit edilmesi,

o      Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliğini kaybetmesi,

o      Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

o      Belge, marka ve logonun kasten hatalı kullanıldığının tespit edilmesi,

o      Belgeli kişinin değişiklik olması halinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.

o      Belgeli kişinin gözetim faaliyeti sırasında vefat ettiğinin öğrenilmesi.

 

İtiraz-Şikayet Süreci:

İtiraz ve şikayet sürecine ilişkin bilgiler “İtiraz-Şikayet Modülünde” açıklanmıştır. İtiraz veya şikayetlerinizi kullanıcı hesabınızdan belirtilen süreler içerisinde yapabilirsiniz.

Sınav Hizmetinin Değerlendirilmesi

Belge kararının verilmesi sonrasında SMS yoluyla memnuniyet anketi tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Europass Sertifika Eki Nedir?

Europass Sertifika Eki; mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine verilebilen,  AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir formattır.

Europass Sertifika eki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin Ulusal Europass Merkezi ve MYK internet sitelerinden ücretsiz erişilebileceği uluslararası normlara göre hazırlanmış bir dokümandır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktıları ve belgede yer verilmeyen belgeyi açıklayıcı diğer ifadeler, ilgili ulusal yeterliliğe ait Europass Sertifika Ekinde yer almaktadır.

 

Ne değildir?

Europass Sertifika Eki;

Orijinal MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin yerine geçmez,

Denkliği garantileyen otomatik bir sistem değildir.

Kişiye özel düzenlenmez.

 

Europass Sertifika Ekine Nasıl Erişilir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için ulusal yeterliliklere ilişkin hazırlanan Europass Sertifika Eklerine MYK internet sitesinden erişilebileceği gibi Europass Sertifika Eki MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nden de talep edilebilir.

 Ulusal Yeterliliklere İlişkin Europass Sertifika Eki Listesi İçin Tıklayın