Sınav ve Belgelendirme Süreci

 

Yetki kapsamımızda yer alan mesleklerde gelen talepler ve tekrar sınavları da dikkate alınarak dört ay da bir kez olmak üzere sınav programları açılır ve “Sınav Takvimi” kısmında yayımlanır. Sınavların www.sibem.com.tr web adresinde açılan sınavların takip edilmesinden ve başvuruda bulunulmasından aday sorumludur.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan Teorik ve Performans Sınavı Uygulama Rehberi revizyonu kapsamında; 9.4.2021 tarihi itibariyle açılan sınavlarda yapılan aday bildiriminde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ulusal yeterlilikte sınava girecek adaylar içerisinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

İşveren tarafından toplu yapılan başvurularda sınav programları karşılıklı mutabakat halinde planlanır ve belirlenen tarihlerde sınavlar gerçekleştirilir. Bu tür başvurularda adayların belirtilen tüm sınav ve belgelendirme şartları hakkında bilgilendirilmesinden işveren sorumludur.

Başvuruda bulunacağınız ulusal yeterlilik/yeterlilik biriminin seçimine ait sorumluluk tarafınıza aittir. Yaptığınız işin hangi ulusal yeterlilik kapsamında yer aldığını belirlemek için Belgelendirme Kapsamı’nda yer alan “Meslek Tanımı’ndan faydalanabilirsiniz. Ayrıca başvuru, sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm şartlar yine başvuruda bulunacağınız ulusal yeterliliğe ait Belgelendirme Kapsamı’nda belirtilmiştir.

Belge Yenileme Başvuru Şartları:

Belge yenileme faaliyetleri MYK tarafından yayımlanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir ve seçilen yöntemin uygunluğu MYK web portalından sorgulanır.

a.)   Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 (iki) yıl veya son 6 (altı) ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (e devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise belirtilen kanıtları Kuruluşumuza iletilir.

b.)   Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performans sınavlarının tamamına katılır, teorik sınava tabi tutulmaz.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenleyen Kuruluşa yapılır. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluş’a yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az 1 (bir) yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp, belge yenileme başvurusunda bulunan ve Fiyat Listesi’nde belirtilen belge yenileme ücretini ödeyen her kişinin, yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıda olan belgeler askı durumu ortadan kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa yenilenebilir.

Belge yenileme başvuru dönemi; belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru dönemine uygun bir şekilde belgeli kişiler, SMS gönderimi yapılarak bilgilendirilir.

Başvuru dönemi içerisinde başvuruda bulunan kişinin mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmamış olması ve ön başvurunun bu süre dolmadan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na iletilmesi gerekir. Ön başvurusu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na zamanında iletilen ve kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecek kişiler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç 3 (üç) ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecek kişiler içinse mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç 1 (bir) yıl sonrasına kadar yeniden belgelendirme işlemleri tamamlanır.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavına da katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyo ile belge yenilemek isteyen kişiler İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden yararlanamaz.

 

Sınavla belge yenilemede, verilen belgelerin geçerlilik tarihleri ve talepler göz önünde bulundurularak belgelerin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınavları açılır. Belge yenileme sınavlarının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekir. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir.

 

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi halinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur. Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler daha önce yararlanmamak şartıyla İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden yararlanabilir.

Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri, MYK tarafından yayımlanmış Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi İlişkin Usul ve Esaslar ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre gerçekleştirilir.

Yetki kapsamımızda yer alan ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve yetki kapsamı bir üst revizyona taşınması durumunda belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilir. Yetki bir üst revizyona taşınıncaya kadar belge yenileme faaliyetleri mevcut revizyondaki ulusal yeterlilikteki belirtilen şartlara göre gerçekleştirilir. Hali hazırda belgeli olan kişilerin belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunur.

Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme ve değerlendirme gerektiren değişiklik (ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi ulusal yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması halinde belge yenilemeye hak kazanır.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturması durumunda; başvuru sahibinin ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Bir ulusal yeterliliğin yürülükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Belgesinin kaybolması veya anlaşılmasını engelleyecek şekilde tahrifata uğraması durumunda geçerli durumda olan belge sahipleri tarafından Fiyat Listesi’nde belirtilen Belge Masraf Karşılığı ödenir ve belge yenileme başvurusunda bulunulur.

Birim Birleştirme Başvuru Şartları:

Birim birleştirme başvurularında uygulanacak yöntemler MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği madde-25’e uygun olacak şekilde uygulanır. Birim birleştirme başvurularında eğer aday daha önce başka bir Kuruluşta sınava girmiş ve bu Kuruluştan almış olduğu birim başarı belgesi mevcut ise başvuru aşamasında başvuru sahibinden bu belge temin edilir. Adayın daha önce sınava katılıp katılmadığı ve başarılı olduğu birimlerin geçerlilik sürelerinin devam edip etmediği kontrol edilir. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimi/birimleri içeren farklı ulusal yeterliliklerde belge almak istemesi durumunda söz konusu birim/birimlerden muaf tutulacaktır.

Birim başarısında adayın sınavına girmiş olduğu birimin hem teorik hem de performans sınavından başarılı olması gerekir. Adayın sınavına girdiği birimin herhangi bir kısmından (teorik veya performans) başarısız olması halinde başarılı olduğu kısmın sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde diğer kısmından da başarı sağlaması gerekmektedir. Birimlerin (teorik ve performans) başarı geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.

Kaynak alanına ait ulusal yeterliliklerde ise; Yeterlilik birimi geçerlilik süresi yine 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. 

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterlilik oluşturması halinde adayın talebi durumunda, başarı belgeleri birleştirilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir.

Engelli ve Özel İtina Gösterilmesi Gereken Adayların Başvuruları:

Engelli adayların başvuruları; kişinin engel durumunun mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği açısından değerlendirilerek onaylanır. İlgili ulusal yeterliliğin kısıtladığı durumlar haricinde engelli adaylar için gerekli fiziksel destek (engel durumuna göre belirlenecek) ve sınavlarda süre uzatımı (maksimum sınav süresinin iki katı olacak şekilde) sağlanır.

Okuma-yazma bilmeyen adaylar için soruları okuyacak kişi, Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için tercümanlık yapacak bir kişi Kuruluşumuz tarafından görevlendirilir ve tercümana ödenen ücret tarafınıza fatura edilir.

Kayıt İşlemleri:

Kayıt işlemleri www.sibem.com.tr adresinde yer alan Online Başvuru Modülü kullanılarak yapılır. Bilgisayar kullanmayı bilmemeniz durumunda Kuruluşumuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kayıt işlemine başlamadan önce başvuruda bulunulacak ulusal yeterlilik/yeterlilik birimine ait Fiyat Listesi’nde yer alan sınav ücreti belirtilen banka hesabına ödenir. Dekont açıklama kısmında Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No ve sınavına gireceğiniz ulusal yeterlilik kodu ve adını belirtilir. Ücret ödendi dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisi (din ve kan grubu bilgisi kapatılmış şekilde) kayıt sırasında sisteme yüklemek üzere hazır bulundurulur. Kayıt işlemleri sırasında kendinize ait telefon, e-posta ve IBAN Numarası bilgisini sisteme kaydedilir.

Bu modül altında bulunan ve aşağıda belirtilen seçeneklerden kendinize ait olan başvuru seçeneği işaretlenir ve kayıt sırasında istenilen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur.

 • İlk Başvuru-İlk defa Kuruluşumuza sınav ve belgelendirme başvurusunda bulunan kişiler.
 • Tekrar Başvuru-İlk sınavda başarısız olan tekrar sınav haklarını kullanmak isteyen kişiler.
 • Birim Birleştirme-Daha önce başka bir Kuruluşta sınava katılıp başarılı olduğunuz birimlere ait birim başarı belgesine sahip olan ve başarılı birimlerini birleştirmek isteyen kişiler (başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır)
 • Yeniden Belgelendirme-Belge geçerlilik süresi dolmak üzere ve belgesinin süresini uzatmak isteyen kişiler (başvuru şartlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır)
 • Yeni Belge Başvurusu-Belgesi kaybolan veya belgesi tahribata uğrayan kişiler.

Kayıt işlemleri sonunda yazılım tarafından otomatik türetilecek olan Sınav Başvuru Formu, Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha, her sayfası paraflı, son sayfası imzalı şekilde), engel durumu var ise engel durumunu gösterir rapor, ön şart var ise ön şartın karşılandığına ilişkin belge, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ücret ödendi dekontu Kuruluşumuza kargo ile gönderilir.

Başvurular başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kontrol edilir ve eksiklik olması durumunda rededilir. Belirlenen eksiklikler sms gönderimi yoluyla tarafınıza iletilir ve eksikliklerin sınav tarihinden en geç 5 (beş) gün öncesi tamamlanması ve Kuruluşumuza iletilmesi talep edilir. Herhangi bir eksiklik görülmesi durumunda başvuru kabul edilmez. Başvurusu kabul edilmeyen adayların ödediği ücretler iade edilir.

Adayın kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Sınav başvuru formunda tarafınıza “Açıklama Metni” sunulmuş olup, tarafınızca açık rıza verilerek kabul ve beyan edileceği üzere, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere (MYK, TÜRKAK ve belirtmiş olduğunuz kurum/kuruluş ve kişilerle) de Kuruluşumuzca aktarılabileceği gibi Kuruluşumuz veya diğer üçüncü kişiler tarafından işlenebilecek, aktarabilecek, toplanabilecek ve kullanılabilecektir.

İşverenlerden sınavların kendi sınav alanlarında yapılması talebi gelmesi durumunda;

Sınavların gezici sınav yerinde yapılması talep edilmesi durumunda başvuru aşamasında Gezici Sınav Yeri Hizmet Sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanacaktır.

Temin edilen sınav alanının ilgili mevzuat ve rehberlere uygunluğunun sağlanması amacıyla tarafınıza gönderilecek olan sınav alanı uygunluk formları ile gerekli kontroller tarafınızca yapılacak var ise eksiklikler sınav tarihinden önce giderilecektir. Doldurulan dokümanlar başvuru aşamasında Kuruluşumuza iletilecektir. Sınav alanları sınav saatinden en geç 1 (bir) saat önce Kuruluşumuz yetkilileri tarafından kontrol edilerek uygunluğu doğrulanacaktır. Uygun bulunmayan alanlarda kesinlikle sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Teorik sınavlarda kullanılacak kırtasiye malzemesi (kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi ve kalemtraş) gezici sınav yeri tarafından temin edilecektir.

Teşvik ile İlgili Kurallar:

Adaylar teşvikten sadece bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilmektedir. Tek nokta başvurusunda bulunacak iseniz; kayıt işlemlerine başlamadan önce mutlaka Kuruluşumuz ile iletişime geçiniz.

Tek nokta başvurusu asgari 10’ar kişilik gruplar için uygulanmaktadır. Bu 10 kişinin aynı ulusal yeterlilikten sınava girme zorunluluğu bulunmaz. Fiyat Listesi’nde bulunan sınavına girilecek olan ulusal yeterlilik/yeterlilik birimine ait tüm adaylar için toplam sınav ücreti yine Fiyat Listesi’nde belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Kayıt işlemleri sonucu başvuru belgelerine ek olarak EK-1 Tek Nokta Başvuru Formu ve talep edilecek diğer evraklar ile Kuruluşumuza iletilecektir.

Sınav Süreci:

Sınavlar “Sınav Takvimi” kısmında yayımlanan tarihlerde veya toplu başvuruda bulunan işveren ile mutabakat halinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

Sınavlar protokolle belirlenmiş sabit sınav merkezimizde veya talep üzerine gezici sınav yerinde gerçekleştirilebilir.

Sınavlar; başvurunun onaylanmasından itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde gerçekleştirilir. Toplu başvurularda/gezici sınav yerlerinde yapılacak olan sınavlarda, gezici firma yetkilisi ile mutabık kalınan tarihler için sınav programları açılır.

Sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, içerikleri, yöntemleri, başarı ölçütleri ve sınavlarda uygulanacak kritik adımlar hakkında bilgiler, sınavına gireceğiniz ulusal yeterliliğe ait Belgelendirme Kapsamı’nda açıklanmıştır.

Sınavlar; görev aldığı ulusal yeterlilikte yer alan değerlendirici ölçütlerine haiz, MYK tarafından düzenlenen sınav ve belgelendirme eğitimine katılan kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Sınavlarda ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış sınav materyalleri kullanılmaktadır.

Sınav yeri, tarihi, saati konusunda gerekli bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır.

Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe uygun bir şekilde teorik ve performans olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar sırasında mevzuat gereği sesli ve görsel olarak kayıtlar alınacaktır.

Sınavlar sırasında sınavlara ilişkin kurallar adaylara okunacak, belirtilen kurallara riayet etmeyen ve sınavlar sırasında kendisini ve etrafındaki kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek durum yaşatan adayların sınavları durdurulacak ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Kritik adım bulunan ulusal yeterliliklere ait sınavlarda kritik adımlardan herhangi birini yerine getiremeyen aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınavlarda etik olmayan davranışlarda (kopya çekme, kopya verme, başkası adına sınava katılma, kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağlama, belge almaya hak kazanılmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kanıt sunma, gizliliği olan sınav materyallerini başkaları ile paylaşma vb) bulunan adaylar hakkında Kuruluşumuz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecek, adayın sınav ve belgesi iptal edilecek ve ilgili kişi 2 (iki) yıl süreyle herhangi bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava aday olarak başvuramayacaktır.

Sınavlarda cep telefonu kullandığı tespit edilen adayın sınavı başarısız sayılacaktır.

Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na bildirilir. (kaynak alanında yapılan sınavlarda kaynak numunelerine ait test raporları teslim alındıktan sonra sonuç bildirimi yapılabilecektir.)

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatında ve ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday ücretsiz olarak en az 2 (iki) kez daha tekrar sınava alınır. Katılım sağlanmayan sınavlar ücretsiz sınav hakkından düşülecek ve kesinlikle bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır. Aday, tekrar sınav hakkını tümüyle kullanması ve yine de sınavdan başarısız olması durumunda ise her gireceği sınav için ücret ödemesi gerekecektir.

Mücbir nedenlerle (hava muhalefeti doğal afetler, kanuni grev, trafik kazası, sağlık problemleri, iş kazası, tutukluluk, vefat, cenaze, personel ve yazılım kaynaklı maddi hatalar vb. öngörülemeyen acil durumlar) sınava girmeme nedenini (Trafik kazası, sağlık problemleri, iş kazası ve tutukluluk hallerinde) belgeleyen aday için bir sonraki sınav döneminde ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.

Yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)in revizyona uğraması durumunda önceki revizyonundan alınan yetki; ulusal yeterliliğin bir öncesi revizyonundan sınava giren ve başarısız olan adayların başarısız oldukları bölümlerin tekrar sınavları ile sınırlı olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam edecek ancak bu süre zarfında önceki revizyondan başvuru alınmayacaktır.

Sonuç Bildirimi Yapılmış Sınavın İptali:

Sonuç bildirimi yapılmış ve belgelendirme kararı verilmiş bir sınavın iptal edilmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) web portalında ilgili sınav ve belgeler için iptal talebi oluşturulacak ve belge iptal talebi onaylanan kişilerin belgeleri geri çağırılacaktır.

Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması durumunda belgesi iptal edilen kişiler için, yeni sınav programının açılması, kişinin kabul etmesi ve sınav ücretini ödemesi halinde mevzuata uygun bir şekilde sınav(lar)ın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Kişinin sınava katılmak istememesi durumunda ise sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar kişiye iade edilecektir.

Sonuç Bildirimi Yapılmamış Sınavın İptali:

Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın (kamera kaydı inceleme veya iç doğrulama vb. nedenlerle) iptal edilmesi halinde aday(lar)a kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutulmak üzere ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.

Belgelendirme Kararının Verilmesi Süreci:

Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yeniden belgelendirilmesi, kapsamın genişletilmesi/daraltılması, askıya alınması veya belgelendirmenin geri çekilmesi dahil tüm belgelendirme kararları görev aldığı ulusal yeterliliğin değerlendirici ölçütlerine haiz olan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen sınav ve belgelendirme eğitimine katılan personel tarafından verilir.

Belgelendirme kararları; sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde, adayın girmiş olduğu son geçerli sınav sonucunun bildirildiği tarihten itibaren en fazla 10 (on) gün içerisinde ilan edilecektir. (Kaynak alanında yapılan sınavlarda belgelendirme kararı kaynak numunelerinin test işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren verilir. Uluslararası standarda bağlı olan kaynakçılık mesleklerinde belge karar tarihi sınavın sonuç bildirim tarihidir ve belge geçerlilik süresi sınav bitiş tarihinde başlar (örn; Çelik Kaynakçısı))

Fiyat Listesi’nde belirtilen Belge Masraf karşılığını ödemeyen kişiler için belge basım talebi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na iletilmeyecektir (aday eğer teşvikten yararlanmıyor ise). Ancak belge geçerlilik süresi belge karar tarihinden itibaren başlayacaktır.

Başvuru aşamasında imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi kişinin belge almaya hak kazanması durumunda geçerli olacaktır. Belgelendirilmiş kişi bu sözleşmede yer alan tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmadığının tespiti halinde Kuruluşumuzun belgeyi iptal etme hakkı bulunmaktadır.

Belge Gözetimi:

Belge gözetimi ilgili ulusal yeterliliğe ait Belgelendirme Kapsamı’nda belirtilmektedir. Gözetim faaliyetleri belirtilen yönteme uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Kaynak alanlarındaki mesleki yeterliliklerde, belge geçerlilik süresi içerisindeki kişiler TSE EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim süresi gelen kişiler belgelendirme başvuru sürecinde beyan ettikleri, iletişim bilgilerinde yer alan telefon numaralarına SMS gönderimi yapılarak bilgilendirme sağlanır.

Gözetim periyotlarını gerçekleştirmek için ilk olarak aldıkları belge kapsamında meslek kodlu hizmet dökümlerini (SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde Adı Soyadı, Meslek Kodu, Belgenin Alındığı Tarih (sağ üstte), Dönem ve Barkod bilgileri haricinde diğer tüm bilgilerin kapatılarak paylaşılması rica olunur) gönderilmesi gerekmektedir. Meslek kodlarını erişmek linki tıklayabilirsiniz.

Eğer SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde adayın meslek kodu yaptığı iş ve aldığı mesleki yeterlilik belgesi ile uyuşmuyor ise (bunu kanıtlayabilmek adına SGK dökümü alınması şarttır) çalıştıkları kurum tarafından kaşeli ve imzalı olmak kaydıyla ilgili alanda çalıştığını gösteren çalışma yazısı/referans yazısı alınması ve ıslak imzalı nüshası firmaya gönderilmesi gerekmektedir.

Gözetimi şartlarını yerine getirmeyen kişilerin belgeleri askıya alınır. Yukarıda bulunan (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) yükümlülüklerini sunmaları halinde belgeler askıdan kaldırılarak geçerli durumuna getirilir.

Belgenin Askıya Alınması:

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belge(ler) belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınacaktır. Belgenin askıya alınması durumunda Belgelendirilmiş kişi askı süresi boyunca belgeye ait haklardan faydalanamayacaktır.

 • Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi,
 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılan şikayetlerin değerlendirme sonucunun belgeli kişinin aleyhine sonuçlanması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.

Belgenin İptal Edilmesi:

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belge(ler) iptal edilecektir:

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Dış denetim/iç tetkik sonucu sınavın uygun olmadığının tespit edilmesi,
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliğini kaybetmesi,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Belge, marka ve logonun kasten hatalı kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.
 • Belgeli kişinin gözetim faaliyeti sırasında vefat ettiğinin öğrenilmesi durumunda.

İtiraz-Şikayet Süreci:

İtiraz ve şikayet sürecine ilişkin bilgiler “İtiraz-Şikayet Modülünde” açıklanmıştır. İtiraz veya şikayetlerinizi kullanıcı hesabınızdan belirtilen süreler içerisinde yapabilirsiniz.

 

 YENİ EUROPASS PLATFORMU 

 Yeni Europass’ta neler var?

 Yeni platform kullanıcılara (öğrenciler, iş arayanlar, gençler, çalışanlar, gönüllüler, işverenler) aşağıdaki araç ve hizmetleri sunacak.

        Farklı ve gelişmiş şablonlar ile özgeçmişler, niyet mektupları, e-portfolyolar ve başvurular hazırlayabilme, saklayabilme, paylaşabilme,

 •        Beceri ölçme ve öz değerlendirme araçları,
 •        Kayıtlı kullanıcılar için kapsamlı kişisel profil oluşturabilme,
 •        Kayıtlı kullanıcılar için Avrupa ülkelerinde iş ve kurs arayabilme,
 •        Kayıtlı kullanıcılar için becerilerine ve ilgi alanlarına uygun kurs ve iş önerileri ile kariyer rehberliği,
 •        Kayıtlı kullanıcılar için eğitim öğretim kurumlarınca düzenlenmiş Europass Dijital Yeterlilikleri (diploma, sertifika ve dereceler),
 •        Avrupa ülkelerinde eğitim ve çalışmaya dair bilgi, veri, araç ve hizmetler ile ilgili ulusal makamlara ve kuruluşlara bağlantılar (Örgün, yaygın, serbest öğrenmelerin ve yeterliliklerin               farklı ülkelerde tanınması için süreçler, prosedürler ve mevzuatlar),
 •        Eğitim ve çalışmayla ilişkili birçok farklı AB araç ve hizmetine tek noktadan erişim,
 •        Kişisel veriler ve kayıtlar üzerinde tam kontrol (Tüm kişisel veriler üçüncü tarafların erişimine kapalıdır.),
 •        Beceri arz ve talebindeki eğilimler ve analizler (sektörel ve coğrafi düzeyde),
 •        Mülteci veya sığınmacılara faydalı olabilecek beceri ve yeterlilikler hakkında ek bilgiler.

 Yeni Europass nasıl kullanılacak?

 1-Yeni Europass’a kaydolarak (ücretsiz):

Avrupa’da iş ve kurs arayabilme, kişisel becerilere uygun kurs ve iş önerileri alabilme ve Europass Dijital Yeterlilikleri edinebilme gibi Platformdaki önemli birçok araç ve hizmet yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir. Europass araç ve hizmetlerinin tamamı ücretsizdir.

Platforma kaydolmak için ilk adımEU loginhesabı oluşturulmasıdır. EU login hesabı oluşturulduktan sonra bu hesap aracılığıyla Yeni Europass Platformuna kayıt yapılabilir. Platformdaki tüm kişisel veriler kullanıcının kontrolündedir. Europass kullanıcıları kişisel verilerin yönetimi için farklı seçeneklere ve güvencelere sahiptir. Kişisel veriler üçüncü tarafların erişimine kapalıdır.

 2-Kayıt olmadan

Europass platformuna (www.europass.eu) kayıt olmadan da özgeçmiş, niyet mektubu ve başvuru oluşturulabilir, paylaşılabilir. Ayrıca, platformda yer alan bilgilere ulaşılabilir ve bağlantılardan faydalanılabilir.

 Yeni Europass’a İlişkin İlave Bilgiler İçin

www.europass.gov.tr

Facebook:   @europasstr

Twitter:        @Europass_TR

Instagram:   @europass_tr